Oznámení o ochraně osobních údajů

 

A. SPRÁVCE ÚDAJŮ

VVYSOČINA  AUTO GROUP a.s. (adresa: Rozkoš 145, Humpolec, PSČ 396 01, Česká republika , zapsaná u okresního rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2430; daňové identifikační číslo:26026627 ; e-mail: info@suzukivysocina.cz, "VAG""my""naše" nebo "nás") je správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů a dalších informací ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679, "GDPR") v souvislosti s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ("DPO"), který zodpovídá za dohled nad otázkami týkajícími se našich zásad ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, včetně žádostí o uplatnění svých zákonných práv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části K.

B. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Tyto Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách (dále jen "Zásady") popisují, jak společnost MSC používá údaje, které o vás shromažďujeme (dále jen vaše "osobní údaje"), když navštívíte naše webové stránky, služby sociálních sítí nebo aplikace, které provozujeme (společně dále jen naše "Stránky"), nebo když nás kontaktujete pomocí údajů, které jsou na nich k dispozici.

Naše Stránky vám mohou umožnit návštěvu jiných webových stránek, služeb sociálních sítí nebo aplikací, které vlastní a provozují přidružené nebo partnerské společnosti MSC, včetně našich distributorů a prodejců. Tyto další webové stránky atd. mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a vy byste si je měli při návštěvě webových stránek atd. provozovaných jinými společnostmi prostudovat, protože tyto přidružené nebo partnerské společnosti budou vaše osobní údaje používat tak, jak je popsáno v těchto zásadách.

Kromě těchto zásad mají některé produkty a služby nabízené společností MSC své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které podrobněji popisují, jak jsou vaše osobní údaje používány v konkrétním kontextu.

1. Kategorie osobních údajů a účely zpracování – Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a proč?

Když používáte naše Stránky, můžeme vás požádat o zadání určitých informací. Požadované osobní údaje závisí na konkrétním formuláři, ale obvykle zahrnují mimo jiné vaše jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Osobní údaje můžeme shromažďovat i z jiných zdrojů než přímo od vás. Osobní údaje shromažďujeme zejména ze sociálních sítí.

Osobní údaje shromažďujeme také automaticky pomocí souborů cookie a podobných technologií. Více informací se dozvíte, když si přečtete část C níže s názvem "Zásady používání souborů cookie".

Osobní údaje, které shromažďujeme na našich Stránkách, používáme k tomu, abychom mohli:

 • řešit vaše požadavky, například zařadit vás do námi pořádaných propagačních akcí, odpovídat na vaše případné dotazy nebo doručovat novinky o našich aktivitách prostřednictvím e-mailu nebo jiné formy zprávy. V rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy budeme zasílat marketingové materiály o našich aktivitách pouze s vaším souhlasem, který můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených údajů nebo pomocí funkce "odhlásit se z odběru" v e-mailu;
 • plnit naše zákonné a regulační povinnosti, reagovat na soudní řízení nebo žádosti o informace vydané státními orgány nebo jinými třetími stranami, za účelem prevence a odhalování trestné činnosti a podvodů nebo ochrany vašich, našich nebo cizích práv; a
 • provozovat naše Stránky a chápat, jak jsou naše Stránky používány, abychom je mohli vylepšovat.

2. Základ zpracování a důsledky – Jaký je právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů, a co se stane, pokud se rozhodnete je neposkytnout?

Při shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů v souvislosti se Stránkami se opíráme o následující právní důvody:

 1. Souhlas: váš souhlas se zpracováním vašich údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud se opíráme o souhlas s použitím vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Podrobnosti naleznete v části K.
 2. Smlouva: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 3. Právní nebo regulační povinnost: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 4. Oprávněný zájem: zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy (řádné a efektivní řízení naší činnosti a udržování našich záznamů v přesném a aktuálním stavu) mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů. (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) Další informace o testu vyváženosti, který provádíme při zpracování vašich osobních údajů za účelem naplňování našich oprávněných zájmů, získáte na adrese uvedené v části K.

 

Podnikáme kroky, včetně zabezpečení vašich osobních údajů, abychom zajistili, že vaše osobní údaje nebudeme používat k účelům, které jsou neslučitelné s výše uvedenými účely, a budeme vás informovat o všech podstatných změnách těchto účelů. Proti použití osobních údajů na základě našich oprávněných obchodních zájmů můžete kdykoli vznést námitku tak, že nás kontaktujete prostřednictvím údajů uvedených v části K.

Pokud musíme shromažďovat osobní údaje ze zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám tyto údaje na požádání neposkytnete, může se stát, že nebudeme moci splnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo se ji snažíme uzavřít (například vám poskytnout zboží nebo služby). V takovém případě vám mohou neposkytnutím vašich osobních údajů vzniknout nevýhody – například nebudete moci dostávat určité produkty a služby. Pokud však není uvedeno jinak, neposkytnutí vašich osobních údajů pro vás nebude mít právní důsledky.

C. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Naše Stránky používají soubory cookie a další podobné technologie pro identifikaci zařízení, jako jsou soubory "clear gif", pixely nebo otisky zařízení (společně tyto technologie nazýváme "Soubory cookie").

Soubor cookie je jednoduše text, který může být umístěn v prohlížeči vašeho osobního počítače nebo mobilního zařízení a následně přečten při návštěvě webové stránky. Jiné Soubory cookie mohou do vašeho prohlížeče ukládat malé množství dat nebo mohou získávat informace o vašem zařízení (např. IP adresu), abychom vás mohli identifikovat, pokud stránky znovu navštívíte ze stejného zařízení. Může se jednat o "relační" Soubor cookie, tj. Soubor cookie, který zůstává ve vašem zařízení nebo prohlížeči, dokud jste přihlášeni na konkrétní webovou stránku, a po zavření prohlížeče zmizí, nebo se může jednat o "trvalý" Soubor cookie, který zůstává v prohlížeči po určitou dobu. Informace ze Souboru cookie mohou být shromažďovány a používány v souhrnné podobě.

Některé Soubory cookie používá přímo společnost MSC a jiné používají třetí strany, například poskytovatelé reklamních služeb a služeb analýzy dat.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo aby vás upozorňoval na to, že webové stránky soubory cookie nastavují nebo k nim přistupují. Pokud soubory cookie zakážete nebo odmítnete, některé části těchto webových stránek mohou být nedostupné nebo nemusí správně fungovat. Další informace o souborech cookie, které používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

D. ZVLÁŠTNÍ ZÁSADY: JAK POUŽÍVÁME INFORMACE O NAŠICH ZÁKAZNÍCÍCH

Tyto Zásady ochrany osobních údajů zákazníků (dále jen "Zásady") popisují, jak společnost MSC shromažďuje a zpracovává osobní údaje o osobách nacházejících se v Evropské unii nebo v jiných zemích či oblastech, kde platí nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, mimo jiné včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679, dále jen "GDPR"), a jak tyto údaje používáme a chráníme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s těmito údaji (dále jen "vy", pokud se v takové oblasti nacházíte).

Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo zpracováváme, když si zakoupíte, pronajmete nebo zapůjčíte některé z našich vozidel nebo se jinak stanete zákazníkem MSC, některé z našich přidružených společností (jejichž seznam je k dispozici zde) nebo některého z našich prodejců (jejichž seznam je k dispozici zde). Osobní údaje jsou informace, které se vás týkají a které by samy o sobě nebo v kombinaci s jinými informacemi mohly dostačovat k vaší identifikaci.

1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ POUŽÍVÁME

Osobní údaje budeme shromažďovat přímo od vás (např. při koupi vozidla, žádosti o zkušební jízdu) a také z dalších zdrojů popsaných v části 1.2 níže.

Shromažďování určitých osobních údajů o vás nám může být uloženo zákonem nebo v důsledku našeho vzájemného smluvního vztahu. Neposkytnutí těchto informací může zabránit nebo zpozdit plnění těchto povinností. Při shromažďování vašich údajů vás budeme informovat o tom, zda jsou některé údaje povinné, a o důsledcích neposkytnutí těchto údajů.

1.1 Informace, které shromažďujeme přímo od vás

 1. osobní údaje (např. jméno, pohlaví, věk, datum narození, státní příslušnost, adresa, rodinná struktura);
 2. kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu);
 3. informace o vozidle (např. informace o jakémkoli vozidle, které vlastníte, včetně identifikačního čísla vozidla, registrační značky, modelu, stáří, počtu najetých kilometrů). V některých případech, kdy své vozidlo odevzdáte do servisu nebo opravy, budeme přímo shromažďovat diagnostické informace a údaje o provozu/prostředí vašeho vozidla a uchovávat záznamy o provedených pracích a dodaných dílech. Další informace o shromažďovaných osobních údajích a o tom, kdy je vaše vozidlo servisováno nebo opravováno, najdete v pododdíle 5 níže;
 4. vaše marketingové a kontaktní preference (např. o jaké druhy produktů máte zájem, a zda od nás chcete dostávat marketingové informace);
 5. informace, které od vás automaticky shromažďujeme, včetně údajů shromážděných pomocí souborů cookie a jiných podobných technologií pro identifikaci zařízení (dále jen "Soubory cookie"). Další informace o našem používání souborů cookie jsou k dispozici v našich Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie na webových stránkách; a
 6. název modelu, třída, identifikační číslo výrobku (např. identifikační číslo vozidla) a fotografie nebo video našeho výrobku (výrobků), který jste zakoupili a/nebo používáte; a
 7. produkt(y) vámi zakoupený(é) od třetích stran
 8. .

1.2 Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů:

Informace o vás získáváme od svých prodejců a distributorů a z veřejných zdrojů, například z veřejných rejstříků.

Kategorie informací, které o vás shromažďujeme z těchto dalších zdrojů:

 1. osobní údaje (např. jméno, pohlaví, věk, datum narození, adresa, rodinná struktura);
 2. kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu);
 3. informace o vozidle (např. informace o vozidle, které vlastníte, včetně identifikačního čísla vozidla, registrační značky, modelu, stáří, počtu ujetých kilometrů). Zejména při servisní prohlídce nebo opravě vašeho vozidla budeme shromažďovat diagnostické informace a údaje o provozu/prostředí vašeho vozidla a uchovávat záznamy o provedených pracích a dodaných dílech. Další informace o shromažďovaných osobních údajích a o tom, kdy je vaše vozidlo servisováno nebo opravováno, najdete v pododdíle 5 níže;
 4. vaše marketingové a kontaktní preference (např. o jaké druhy produktů máte zájem, a zda od nás chcete dostávat marketingové informace);
 5. název modelu, třída, identifikační číslo výrobku (např. identifikační číslo vozidla) a fotografie nebo video našeho výrobku (výrobků), který jste zakoupili a/nebo používáte.

1.3 Zvláštní kategorie osobních údajů

Některé z informací, které používáme, jsou citlivé. Zejména dostáváme zprávy o nehodách našich vozidel, které mohou obsahovat údaje o utrpěných zraněních a o tom, zda byla nutná návštěva nemocnice. Tyto zprávy získáváme od našich distributorů a tyto informace používáme s vaším výslovným souhlasem a za určitých okolností, pokud je to nezbytné pro splnění právních povinností podle zákonů o sociální ochraně (v případě, že jsme ze zákona povinni takové informace shromažďovat), za účelem uplatnění nebo obhajoby právních nároků. Pokud jste souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených v části K níže.

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme k:

 1. plnění našich smluvních závazků vůči vám podle jakékoli smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo k provedení nezbytných kroků před uzavřením takové smlouvy;
 2. plnění vašich požadavků (například umožnit vám rezervaci zkušební jízdy nebo vyžádat si prospekty k vozidlům);
 3. lepšímu pochopení, rozvoji a zlepšování našich produktů, procesů, služeb a marketingové strategie, včetně provádění analýz vad a poruch dílů;
 4. kontaktování vás s marketingem a nabídkami týkajícími se produktů a služeb nabízených námi a/nebo jinými členy naší skupiny (pokud jste se z marketingu neodhlásili nebo nám v tom nebrání jiné právní předpisy);
 5. přizpůsobení naší komunikace, produktů a služeb pro vás;
 6. udržování aktuálnosti vašich osobních údajů;
 7. provádění výzkumu nových produktů a služeb;
 8. dodržování zákonných povinností, které se na nás vztahují, a spolupráci s regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení;
 9. lepšímu porozumění našim zákazníkům;
 10. spravování a zlepšování našeho vztahu s vámi;
 11. ochraně životně důležitých zájmů vás nebo jiné osoby; a
 12. uplatňování našich zákonných práv, pokud je to nezbytné.

3. JAKÝ JE NÁŠ PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Existují různé zákonné důvody, o které se při používání vašich osobních údajů opíráme, a vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat v následujících situacích:

 1. Souhlas: pokud máme váš souhlas. (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud se opíráme o souhlas s použitím vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Podrobnosti naleznete v části K.
 2. Smlouva: pokud je naše použití vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků, které požadujete před uzavřením smlouvy. Tyto smlouvy mohou zahrnovat podmínky, za kterých vstupujete do motivačního programu nebo do dohod týkajících se systémů MSC (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 3. Zákonná nebo regulační povinnost: pokud je nutné použít vaše osobní údaje ke splnění zákonné nebo regulační povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 4. Životně důležité zájmy: v omezených případech, kdy je to nezbytné k ochraně něčí bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR).
 5. Veřejný zájem: za určitých okolností můžeme potřebovat použít vaše osobní údaje pro účely, které jsou ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR).
 6. Oprávněné zájmy: pokud je naše použití vašich osobních údajů v rámci našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů organizace, se kterou jsme vaše osobní údaje sdíleli, a pokud jsme zajistili ochranu vašich osobních údajů a vašich práv v souvislosti s těmito informacemi. Společnost MSC se o tento právní důvod opírá, pokud vaše osobní údaje používá k: zajištění toho, aby naše produkty a služby byly poskytovány a používány v souladu se zákonem a podmínkami, které se na ně vztahují; a v případě potřeby k ochraně nebo obraně našich nebo cizích práv nebo majetku, nebo k odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodů, bezpečnosti, zabezpečení nebo ochrany osobních údajů. Oprávněné zájmy, které sledujeme, jsou popsány níže:
Činnost zpracování Posouzení vyváženosti oprávněného zájmu
Opravy, diagnostika a servis vozidel Suzuki
Jako výrobce vozidel Suzuki má MSC oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje související s opravami, diagnostikou a servisními informacemi o vozidle Suzuki zákazníka za účelem zlepšení služeb, které MSC poskytuje zákazníkovi, a za účelem zlepšení opatření MSC ke zvýšení bezpečnosti a zabezpečení vozidel Suzuki. MSC má oprávněný zájem zpracovávat a předávat informace o vozidlech a servisní informace za tímto účelem, protože jsou zásadní pro opravy, diagnostiku a servis vozidel Suzuki u různých prodejců Suzuki.
Správa svolávacích kampaní a programů upozorňování majitelů, které se mohou týkat vašeho vozidla
Společnost MSC má jako výrobce vozidel Suzuki oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti, ochrany a kvality výrobků zákazníků a na plnění regulačních požadavků. Majitelé vozidel MSC očekávají, že MSC bude brát dodržování právních předpisů a zabezpečení a bezpečnost vozidel Suzuki vážně, a existuje veřejný zájem na tom, aby tomu tak bylo; pokud by MSC nebyla schopna zpracovávat údaje tímto způsobem, mohla by vzniknout škoda, proto mají z výše zmíněného dodržování prospěch všichni uživatelé i širší komunita.
Vyřizování dotazů a stížností zákazníků
Společnost MSC má oprávněný zájem na zpracování údajů, aby mohla reagovat na dotazy, poptávky a stížnosti zákazníků, protože je nezbytné se zákazníky v případě jejich dotazů komunikovat, aby byla zachována jejich důvěra v MSC. Pokud se zákazník přímo obrátil na MSC s dotazem nebo stížností, měl by přirozeně očekávat, že jeho údaje budou zpracovány za účelem usnadnění odpovědi.
Prevence a odhalování trestné činnosti a podvodů nebo ochrana práv společnosti MSC nebo jiných osob a reakce na soudní řízení nebo žádosti o informace vydané státními orgány nebo jinými třetími stranami
MSC má oprávněný zájem na prevenci a odhalování podvodů jakéhokoli druhu, které představují hrozbu pro MSC, její zaměstnance, obchodní partnery a jejich zaměstnance, dovozce, prodejce a koncové zákazníky, a na reagování na soudní řízení nebo žádosti o informace vydané státními orgány nebo jinými třetími stranami. Subjekty údajů očekávají, že MSC bude brát dodržování právních předpisů a bezpečnost informací vážně, a existuje veřejný zájem na tom, aby tomu tak bylo; pokud by MSC nebyla schopna zpracovávat údaje tímto způsobem, mohla by vzniknout škoda, proto mají z výše zmíněného dodržování prospěch všichni uživatelé i širší komunita. Z tohoto důvodu může MSC oznamovat nežádoucí narušení bezpečnosti, neoprávněný přístup, zveřejnění a získání informací, narušení dat a systému úřadům a soudům a reagovat na právní nároky a žádosti třetích osob.

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem naplnění našich oprávněných zájmů, zavádíme důkladná ochranná opatření, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí a také to, že nad vašimi oprávněnými zájmy nebudou převažovat naše zájmy nebo základní práva a svobody. Další informace o testu vyváženosti, který provádíme při zpracování vašich osobních údajů za účelem naplňování našich oprávněných zájmů, získáte na adrese uvedené v části K. Pokud se při zpracování osobních údajů opíráme o naše oprávněné zájmy, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části K.

Naše zpracování údajů nesměřuje ke zpracování zvláštních údajů nebo osobních údajů o trestné činnosti, pokud nám takové údaje dobrovolně nesdělíte a neudělíte výslovný souhlas se zpracováním údajů (podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo pokud je zpracování údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu případných právních nároků podle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR.

4. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ PŘI SERVISU NEBO OPRAVĚ VAŠEHO VOZIDLA

Vozidlu, kterým jezdíte, bylo při výrobě přiděleno jedinečné číslo (identifikační číslo vozidla, neboli "VIN"). Z čísla VIN můžeme zjistit určité informace o vašem vozidle, včetně jeho modelu, stáří a technických specifikací, například softwaru, který používá.

Když své vozidlo přivezete do servisu k některému z našich prodejců nebo servisů, jejich technici, kteří na něm budou pracovat, si budou muset zapsat číslo VIN spolu s diagnostickými informacemi a údaji o provozu/prostředí k aktuálnímu stavu vašeho vozidla a o tom, kdy došlo k poruše.

Tyto informace budou přeneseny do systémů společnosti MSC, které provozuje společnost MSC nebo její poskytovatelé služeb a které se nacházejí v Maďarsku nebo jinde, aby společnost MSC mohla poskytnout technikům, kteří provádějí servis vašeho vozidla, informace o opravách, údržbě a diagnostice specifické pro vaše vozidlo (včetně schémat, která jim pomohou odstranit problémy, a aktualizací softwaru, které mohou být vyžadovány pro palubní systém vašeho vozidla). MSC jim také poskytne informace o všech pracích, které byly na vašem vozidle v minulosti provedeny, aby jim pomohla při diagnostice, opravě a/nebo servisu a umožnila jim vést záznamy.

Informace o provedených pracích na vašem vozidle při servisu nebo opravě jsou vždy spojeny s VIN vašeho vozidla, abyste měli jistotu, že vám technici našich prodejců a servisů při každém přistavení vozidla do servisu poskytnou ty nejlepší možné služby. Po dokončení servisních úkonů budou tyto informace přeneseny do systémů MSC, aby společnost MSC (nebo jakákoli třetí strana, kterou tímto způsobem pověřila) měla přístup k informacím o předchozích servisních úkonech a dalších údržbových pracích, které má k dispozici kterýkoli prodejce, servisní technik nebo jeho technik kdekoli na světě při provádění servisu vašeho vozidla. Společnost MSC podniká kroky k zajištění toho, aby k těmto informacím měli přístup pouze ti prodejci, servisní pracovníci a technici, kteří provádějí servis vašeho vozidla, a to z důvodu ochrany vašeho soukromí.

Společnost MSC rovněž využívá informace uložené v systému k diagnostice běžných problémů s vozidly MSC, k asistenci při opravách, ke správě a řízení záruk, podobných produktů a služeb. Používá se také pro účely bezpečnosti výrobků, mimo jiné pro rozhodování a provádění opatření na trhu, jako je povinné či nepovinné stažení z trhu, a pro účely výzkumu a vývoje. V případě potřeby použije společnost MSC tyto informace k plnění svých zákonných povinností.

MSC může tyto informace předat také členům své skupiny společností/partnerských společností a poskytovatelům služeb, jak je popsáno níže, pro výše uvedené účely.

E. ZVLÁŠTNÍ ZÁSADY: JAK POUŽÍVÁME INFORMACE O NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERECH

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obchodních partnerů (dále jen "Zásady") popisují, jak společnost MSC shromažďuje a zpracovává osobní údaje o osobách nacházejících se v Evropské unii nebo v jiných zemích či oblastech, kde platí nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, mimo jiné včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), a jak tyto informace používáme a chráníme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s těmito informacemi (dále jen "vy", pokud se v takové oblasti nacházíte).

Tyto Zásady se vztahují na všechny osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo zpracováváme v souvislosti s vaším obchodním vztahem nebo obchodním vztahem vašich subjektů se společností MSC nebo některou z našich přidružených společností (jejichž seznam je k dispozici zde); mezi tyto subjekty patří mimo jiné distributoři, prodejci, dodavatelé, poskytovatelé služeb, státní orgány, mezinárodní organizace, tisk a neziskové organizace. Osobní údaje jsou informace, které se vás týkají a které by samy o sobě nebo v kombinaci s jinými informacemi mohly přiměřeně umožnit vaši identifikaci.

1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ POUŽÍVÁME

Osobní údaje budeme shromažďovat přímo od vás a také z jiných veřejných zdrojů.

Shromažďování určitých osobních údajů o vás nám může být uloženo zákonem nebo v důsledku našeho vzájemného smluvního vztahu. Neposkytnutí těchto informací může zabránit nebo zpozdit plnění těchto povinností. Při shromažďování vašich údajů vás budeme informovat o tom, zda jsou některé údaje povinné, a o důsledcích neposkytnutí těchto údajů.

1.1 Informace, které shromažďujeme přímo od vás

Kategorie informací, které o vás shromažďujeme z těchto dalších zdrojů, jsou uvedeny níže. Získáváme je buď přímo od vás, nebo od našich prodejců a distributorů a dalších třetích stran:

 1. kontaktní údaje (např. jméno, název společnosti, divize/oddělení/sekce/skupina, hodnost/pozice/název/titul, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu);
 2. informace nezbytné pro přípravu a uspořádání jakékoli události, konference nebo schůzky pořádané námi nebo třetími stranami, které se účastníte (např. obchodní schůzky) (např. kontaktní údaje, informace o pasu nebo preference v jídle);
 3. informace týkající se systémového účtu, které MSC nebo naše přidružené společnosti zpřístupňují svým obchodním partnerům.

1.2 Zvláštní kategorie osobních údajů

Některé kategorie informací, které shromažďujeme, představují zvláštní kategorie osobních údajů, například informace o vašem zdravotním stavu, včetně potravinových alergií (známé také jako citlivé osobní údaje).

2. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME A NA JAKÉM ZÁKLADĚ

Vaše osobní údaje používáme k:

 1. plnění našich smluvních závazků vůči vám nebo vašim subjektům na základě jakékoli smlouvy, kterou jsme s vámi nebo vašimi subjekty uzavřeli, nebo k provedení nezbytných kroků před uzavřením takové smlouvy;
 2. komunikaci s vámi nebo vašimi subjekty (například řízení projektů) a správě vašich kontaktních údajů nebo kontaktních údajů vašich subjektů fyzickým, digitálním nebo jiným způsobem (například vytváření digitálního seznamu kontaktních údajů);
 3. přípravě a pořádání jakékoli akce, konference nebo setkání pořádaného námi nebo třetími stranami, kterého se účastníte (například obchodní schůzka);
 4. zřizování, poskytování přístupu, správa a poskytování služeb souvisejících se systémy, servery, sítěmi, aplikacemi a on-line službami, které MSC poskytuje svým obchodním partnerům;
 5. dodržovaní zákonných povinnosti, které se na nás vztahují, a spolupráci s regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení; a
 6. ochraně životně důležitých zájmů vás nebo jiné osoby; a
 7. uplatňování našich zákonných práv, pokud je to nezbytné.

3. JAKÝ JE NÁŠ PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Existují různé zákonné důvody, o které se při používání vašich osobních údajů opíráme, a vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat v následujících situacích:

 1. SSouhlas: pokud máme váš souhlas. (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud se opíráme o souhlas s použitím vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Podrobnosti naleznete v části K.
 2. SSmlouva: pokud je naše použití vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků, které požadujete před uzavřením smlouvy. Tyto smlouvy mohou zahrnovat podmínky, za kterých vstupujete do motivačního programu nebo do dohod týkajících se systémů Suzuki (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 3. SZákonná nebo regulační povinnost: pokud je nutné použít vaše osobní údaje ke splnění zákonné nebo regulační povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 4. SŽivotně důležité zájmy: v omezených případech, kdy je to nezbytné k ochraně něčí bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR).
 5. SVeřejný zájem: za určitých okolností můžeme potřebovat použít vaše osobní údaje pro účely, které jsou ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR).
 6. SOprávněné zájmy: pokud je naše použití vašich osobních údajů v rámci našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů organizace, se kterou jsme vaše osobní údaje sdíleli, a pokud jsme zajistili ochranu vašich osobních údajů a vašich práv v souvislosti s těmito informacemi. MSC se o tento právní důvod opírá, pokud vaše osobní údaje používáme k: pochopení a zlepšení našich produktů, služeb a/nebo obchodních strategií; ke správě a zlepšení našich vztahů s vámi, našimi prodejci a pro administrativní účely; k posouzení kvality služeb, které poskytujeme my nebo naši prodejci, a služeb, které nám nebo naším jménem poskytují naši dodavatelé; k zajištění toho, aby systémy Suzuki a naše produkty a služby byly poskytovány a používány v souladu se zákonem a podmínkami, které se na ně vztahují; pokud je to nezbytné k ochraně nebo obraně našich nebo cizích práv nebo majetku nebo k odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodů, problémů se zabezpečením, bezpečností nebo ochranou osobních údajů; a k zajištění toho, aby naše prodejní místa splňovala standardy stanovené ve smlouvě, kterou jsme s nimi uzavřeli; (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Oprávněné zájmy, které sledujeme, jsou popsány níže:
Činnost zpracování Posouzení vyváženosti oprávněného zájmu
Poskytnutí vašeho přístupu k našim systémům informačních technologií, aby bylo zajištěno, že tyto systémy a naše produkty a služby jsou poskytovány a používány v souladu s právními předpisy a podmínkami, které se na ně vztahují Z důvodu obchodního vztahu s vámi má MSC oprávněný zájem poskytnout vám přístup k určitým systémům Suzuki. Systémy Suzuki používají řízení přístupu založené na rolích, které omezuje přístup k systému na oprávněné uživatele, což vyžaduje, aby MSC věděla, kdo je uživatelem. Zaznamenané aktivity uživatele mohou být pravidelně kontrolovány z hlediska bezpečnostních událostí a porušení uživatelských podmínek. Uživatel systému Suzuki by měl očekávat, že MSC bude jeho data zpracovávat tímto způsobem.
Výzkum a provádění analýz o tom, kdo používá systémy informačních technologií MSC, a co dělá. Je v oprávněném zájmu MSC zajistit, aby nabízené systémy MSC poskytovaly uživatelům plnou funkčnost, kterou očekávají. Uživatel systému má prospěch z vylepšování systému a zpracování není nijak zvlášť invazivní.
Poskytování školení, pobídek pro zaměstnance prodejce a zaznamenávání a sledování jejich výsledků Školení, pobídky a uchovávání jejich výsledků ze strany MSC jsou nezbytné k zajištění toho, aby obchodní partneři a jejich zaměstnanci byli schopni plnit povinnosti související se zaměstnáním v souladu s vysokými standardy MSC stanovenými v Dohodě, včetně sledování průběhu školení a pobídek. To je výhodné pro zákazníky i zaměstnance, protože školení a pobídky zajišťují vyšší efektivitu procesů a lepší image značky Suzuki.
Odpovídání na dotazy, žádosti a požadavky obchodních partnerů Společnost MSC má oprávněný zájem na zpracování údajů, aby mohla odpovídat na dotazy nebo žádosti obchodních partnerů nebo jejich zaměstnanců, protože je nezbytné být s obchodními partnery nebo jejich zaměstnanci v případě jejich dotazů v kontaktu, aby si zachovali svou důvěru v MSC. Pokud se obchodní partner nebo jeho zaměstnanec přímo obrátí na MSC s dotazem nebo připomínkou, může oprávněně očekávat, že jeho údaje budou zpracovány za účelem usnadnění odpovědi.
Prevence a odhalování trestné činnosti a podvodů nebo ochrana práv MSC nebo jiných osob a reakce na právní postupy nebo žádosti o informace vydané státními orgány nebo jinými třetími stranami. MSC má oprávněný zájem na prevenci a odhalování podvodů jakéhokoli druhu, které představují hrozbu pro MSC nebo Suzuki Motor Corporation, zaměstnance a obchodní partnery MSC a jejich zaměstnance, prodejce a koncové zákazníky, a na reakci na soudní řízení nebo žádosti o informace vydané státními orgány nebo jinými třetími stranami. Subjekty údajů očekávají, že MSC bude brát dodržování právních předpisů a bezpečnost informací vážně, a existuje veřejný zájem na tom, aby tomu tak bylo; pokud by MSC nebyla schopna zpracovávat údaje tímto způsobem, mohla by vzniknout škoda, proto mají z výše zmíněného dodržování prospěch všichni uživatelé i širší komunita. Z tohoto důvodu může MSC oznamovat nežádoucí narušení bezpečnosti, neoprávněný přístup, zveřejnění a získání informací, narušení dat a systému úřadům a soudům a reagovat na právní nároky a žádosti třetích osob.
Komunikace s obchodními partnery (jejich zaměstnanci) ohledně systémů Suzuki a záležitostí souvisejících s MSC a jejími operacemi. Je v oprávněném zájmu MSC poskytovat uživatelům systému Suzuki aktuální informace o aktivitách, které ovlivňují účet uživatele v systémech Suzuki, a informace o důležitých záležitostech týkajících se Suzuki, a zaměstnanci by to od MSC měli očekávat.
Zajišťování, aby obchodní partneři dodržovali standardy stanovené v jejich dohodě s MSC a provádění kontrol a auditů Jako globální výrobce vozidel mohou MSC a Suzuki Motor Corporation provádět své interní a externí operace v souladu se společnými standardy, značkou a pověstí, které očekávají zákazníci, akcionáři a vedení MSC. Z tohoto důvodu má MSC závažný oprávněný zájem zajistit, aby její obchodní partneři dodržovali vysoké standardy MSC jak v oblasti provozu, tak v oblasti vzhledu a chování svých zaměstnanců, jak je stanoveno ve smlouvách s prodejci, což může zahrnovat aktivity typu "mystery shopping" (fiktivní nakupování) a další podobné audity na místě u prodejců. Tyto kontroly a audity identifikují obchodní rizika, silné stránky a příležitosti ke zlepšení obchodních vztahů s distributorem a přinášejí prospěch zákazníkům, protože se tím snižuje pravděpodobnost možných škod a potíží zákazníků Suzuki. Pokud by společnost Suzuki nebyla schopna zpracovávat data tímto způsobem, mohlo by to poškodit její značku a vysoké standardy.

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem naplnění našich oprávněných zájmů, zavádíme důkladná ochranná opatření, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí a také to, že nad našimi oprávněnými zájmy nebudou převažovat vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Pokud se při zpracování osobních údajů opíráme o naše oprávněné zájmy, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části K.

Naše zpracování údajů nesměřuje ke zpracování zvláštních údajů nebo osobních údajů o trestné činnosti, pokud nám takové údaje dobrovolně nesdělíte a neudělíte výslovný souhlas se zpracováním údajů (podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo pokud je zpracování údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu případných právních nároků podle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR.

Pokud nám to ukládá zákon, můžeme získat váš souhlas se shromažďováním a používáním určitých typů osobních údajů. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat, a to tak, že nás kontaktujete prostřednictvím údajů uvedených v části K.

F. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny:

 • Poskytovatelům služeb. Využíváme společnosti, které poskytují služby naším jménem a zpracovávají osobní údaje. Takové společnosti mohou zahrnovat správu konkrétních propagačních akcí dostupných prostřednictvím našich Stránek, společnosti pro hosting dat, dodavatele, kteří naším jménem zasílají e-maily, poskytovatele analytických služeb a poskytovatele informačních technologií;
 • Členům našich společností ve skupině a partnerským společnostem. Někteří členové naší skupiny a partnerské společnosti poskytují služby naším jménem, nebo se mohou podílet na zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem. Seznam těchto společností je k dispozici zde;
 • S vaším souhlasem. Informace můžeme sdílet se společnostmi nebo jinými organizacemi, pokud jste nás o to požádali nebo jste souhlasili s tím, že s nimi můžeme vaše osobní údaje sdílet;
 • Prodejcům, distributorům a dalším partnerům Suzuki. (jejich seznam je k dispozici zde). S těmito třetími stranami sdílíme informace, pokud je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkt nebo službu;
 • Odborným poradcům.Patří sem právníci a auditoři, kteří nám pomáhají s provozem našeho podniku a s obhajobou nebo vznášením právních nároků;
 • Orgánům činným v trestním řízení, soudům, regulačním orgánům nebo státním orgánům. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s těmito stranami, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti nebo pro ochranu našich práv nebo práv jakékoli třetí strany; nebo
 • Kupujícím majetku. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jakoukoli třetí stranou, která kupuje, nebo na kterou převedeme veškerý nebo podstatnou část našeho majetku a podnikání. Pokud k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že subjekt, kterému vaše osobní údaje předáme, je bude používat způsobem, který je v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

G. MEZINÁRODNÍ PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákony Evropské unie o ochraně osobních údajů a mohou být předávány v rámci Evropského hospodářského prostoru ("EHP") i do zemí mimo EHP (včetně Japonska, společnosti Suzuki Motor Corporation). Společnost Suzuki Motor Corporation sídlí v Japonsku, což je země, kterou Evropská komise považuje za zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Suzuki Motor Corporation najdete zde: https://www.suzuki.cz/auto/info/partneri.aspx. Jiné země, kam vaše osobní údaje předáváme, však nemusí být Evropskou komisí považovány za země, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Pokud tedy vaše osobní údaje předáváme mimo EHP, zavedeme v souladu s našimi zákonnými povinnostmi vhodná ochranná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou náležitě chráněny, a to bez ohledu na zemi, do které jsou předávány. Tato ochranná opatření mohou zahrnovat získání smluvních ujištění od jakékoli třetí strany, která má přístup k vašim osobním údajům, že vaše osobní údaje budou chráněny standardy, které jsou rovnocenné standardům, které chrání vaše osobní údaje, když se nacházejí v EHP. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak MSC chrání vaše osobní údaje při jejich přenosu mimo EHP, nebo pokud chcete získat kopii ochranných opatření, která jsme zavedli na ochranu vašich osobních údajů při jejich přenosu, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části K níže.

H. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje uchováváme v identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je to přiměřeně nutné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, a jak je to nutné pro splnění platných právních a regulačních povinností. To obecně znamená, že vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou platí jedna z následujících podmínek:

 • vaše osobní údaje jsou přiměřeně vyžadovány k poskytování služeb, které jste si vyžádali;
 • vaše osobní údaje jsou přiměřeně nutné k ochraně a obraně našich práv nebo majetku nebo k uplatnění stávajících nebo potenciálních právních nároků (zpravidla se jedná o délku příslušné zákonné promlčecí lhůty);
 • vaše osobní údaje jsou přiměřeně vyžadovány k řešení stížností týkajících se našich Stránek/jakýchkoli služeb poskytovaných na našich Stránkách;
 • vaše osobní údaje jsou přiměřeně vyžadovány k vedení obchodních záznamů pro účely analýzy a/nebo auditu;
 • vaše osobní údaje jsou přiměřeně vyžadovány k řešení stížností týkajících se našich Stránek/jakýchkoli služeb poskytovaných na našich Stránkách;
 • platné zákony nebo jiné předpisy s požadavky na uchovávání záznamů vyžadují uchovávání vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané pro účely našich Zásad ochrany osobních údajů budou uchovávány pouze v nezbytném rozsahu po dobu trvání vašeho smluvního vztahu s MSC, a to po dobu přechodného období (např. po dobu plnění povinností MSC týkajících se uchovávání údajů stanovených příslušnými právními předpisy). V případě zahájení soudního nebo jiného právního řízení můžeme osobní údaje uchovávat až do jeho skončení, včetně případných lhůt pro odvolání, a poté budou vymazány nebo archivovány v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje budeme v zásadě uchovávat tak dlouho, jak to vyžadují nebo povolují platné právní předpisy, zejména dokud mohou být údaje potřebné k plnění nebo obraně proti dosud nepromlčeným nárokům. Vaše osobní údaje budeme uchovávat až do uplynutí občanskoprávní promlčecí lhůty podle čl. 6:22 odst. 1 maďarského občanského zákoníku (tj. 5 let) nebo ve vztahu k daňovým dokladům až do uplynutí promlčecí lhůty práva na vyměření daně, tj. zpravidla 5 let počítaných od posledního dne kalendářního roku, v němž vznikla příslušná daňová povinnost (čl. 78 odst. 3 a čl. 202 odst. 1 maďarského daňového řádu). V případě účetních dokladů je doba uchovávání 8 let počítaná od uzavření příslušného účetního období v souladu s čl. 169 zákona o maďarského zákona o účetnictví. Poté vaše osobní údaje odstraníme z našich systémů a záznamů a/nebo podnikneme kroky k jejich řádné anonymizaci, aby vás na jejich základě nebylo možné identifikovat.

I. VAŠE PRÁVA – JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK SE JICH MŮŽETE DOMOCI?

Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste prohlásili, že souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním některých svých osobních údajů (zejména s přijímáním přímých marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS/MMS, faxu a telefonu), můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Takové odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat podle pokynů k odhlášení nebo nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese privacy@suzuki.hu

Další práva na ochranu osobních údajů: V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů můžete mít právo: (i) požádat o přístup ke svým osobním údajům; (ii) požádat o opravu svých osobních údajů; (iii) požádat o výmaz svých osobních údajů; (iv) požádat o omezení zpracování svých osobních údajů; (v) požádat o přenositelnost údajů; a/nebo (vi) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně námitky proti profilování). Níže naleznete další informace o svých právech v rozsahu, v jakém se na ně vztahuje GDPR. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva mohou být omezena podle platných místních zákonů o ochraně osobních údajů.

 • Právo požádat o přístup ke svým osobním údajům: Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a v takovém případě požádat o přístup k těmto osobním údajům. Tyto informace o přístupu zahrnují mimo jiné účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Toto právo však není absolutní a zájmy jiných osob mohou vaše právo na přístup omezit. Můžete mít právo získat bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které si vyžádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 • Právo požádat o opravu: Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.
 • Právo požádat o výmaz (právo být zapomenut): Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo požadovat od nás vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a my můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.
 • Právo požádat o omezení zpracování: Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a můžeme je zpracovávat pouze pro určité účely.
 • Právo požádat o přenositelnost údajů: Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.
 • Právo vznést námitku:
  Za určitých okolností máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a my jsme povinni vaše osobní údaje dále nezpracovávat. Toto právo vznést námitku se vztahuje zejména na případy, kdy shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro účely profilování, abychom lépe porozuměli vašemu zájmu o naše produkty a služby, nebo pro určité typy přímého marketingu.
  Pokud máte právo vznést námitku a pokud toto právo uplatníte, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. Toto právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno v části K níže.

  Toto právo na námitku nemusí existovat zejména v případě, že zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k přijetí opatření před uzavřením smlouvy nebo k plnění již uzavřené smlouvy.

  Pokud jste udělili souhlas se zasíláním přímého marketingu prostřednictvím určitých komunikačních kanálů, musíte svůj souhlas odvolat, jak je vysvětleno výše.

Chcete-li uplatnit svá práva, aktualizovat nebo opravit své údaje, pokud se změní, nebo pokud jsou osobní údaje, které o vás uchováváme, nepřesné, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části K níže. Budeme vás kontaktovat, pokud od vás budeme potřebovat další informace, abychom mohli vyhovět vašim požadavkům.

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v příslušném členském státě (např. v místě svého bydliště, zaměstnání nebo údajného porušení GDPR). Máte také právo podat stížnost na údajné porušení GDPR u příslušného dozorového úřadu v daném členském státě svého obvyklého bydliště v případě České Republiky u českého úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 tel: +420 234 665 800 E-mail: posta@uoou.cz

J. AKTUALIZACE NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAŠE POVINNOST INFORMOVAT VÁS O ZMĚNÁCH

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času upravit nebo aktualizovat. Pokud své zásady ochrany osobních údajů změníme, upozorníme vás na změny v horní části této stránky. Pokud budou mít změny zásadní dopad na povahu zpracování nebo na vás budou mít jiný podstatný vliv, oznámíme vám to s dostatečným předstihem, abyste měli možnost uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů (například vznést námitku proti zpracování).

K. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Jsme společnost Vysočina Auto Group a.s.,  Česká republika, e-mail: info@suzukivysocina.cz.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který zodpovídá za dohled nad otázkami týkajícími se našich zásad ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, včetně žádostí o uplatnění svých zákonných práv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) e-mailem na adrese info@suzukivysocina.cz.